• Chanjman kòd sekrè yo


Kòman w ka gen kòd ou

Premye Modpas la w´ap resevwa l ansanm ak pwodwi BancoEstado ou yo.

W´ap resevwa yon anvlòp ak premye kòd sekrè a epi ki make avèk yon X chak sèvis yo kote ou kapab jwenn aksè ak kòd sa a.

Enpòtan, ou dwe chanje modpas ki nan anvlòp la nan chak sèvis sa yo ki make avèk yon X.

Chanjman kòd sekrè telefonik

Kontinye etap sa yo:

 • 1.- Rele nan 600 200 7000.
 • 2.- Antre Nif ou, si li fini pa K ranplase l pa 1.
 • 3.- Antre kòd sekrè a.
 • 4.- Antre nouvo kòd sekrè 4 nimewo ou kreye yo.
 • 5.- Retape nouvo Modpas ou.
 • 6.- An ka yo ta mande, reponn kesyon yo epi fèmen.

Chanjman kòd sekrè kat debi ak kredi

Nan CajaVecina swiv etap sa yo:

 • 1.- Grate kat la nan POS CajaVecina.
 • 2.- Mete modpas la ki gen nan anvlòp la, epi klike "OK".
 • 3.- Antre nan nouvo Modpas 4 chif ou kreye a, epi klike "OK". Pou verifye repete modpas ou a, refè pwosesis sa a epi preseyonne "OK".
 • 4.- Resevwa kopi fich la pou Chanjman kòd sekrè a ak siksè.

Nan yon Kès Otomatik (ATM) swiv etap sa yo:

 • 1.- Antre kat ou.
 • 2.- Mete modpas la ki gen nan anvlòp la, epi klike "OK".
 • 3.- Plizyè opsyon ap parèt sou ekran an, seleksyone opsyon “cambio de clave secreta” ("Chanje Modpas").
 • 4.- Reantre kòd ki nan anvlòp la epi presyone "OK".
 • 5.- Antre nouvo Kòd Sekrè 4 nimewo ou yo, ou kreye yo epi klike sou "OK".
 • 6.- Reantre nouvo Kòd Sekrè ou epi klike "OK".
 • 7.- Tann fich la pou ka gen prèv kòd la chanje avèk siksè epi retire kat ou.
 • 8.- Kounye a, ou ka itilize kat ou ak nouvo modpas ou.

Nouvo kòd kat ou a pral sèvi w pou itilize l nan Kès Otomatik (ATM), CajaVecina ak Redcompra.

Chanjman modpas sou entènèt

 • 1.- Antre nan www.bancoestado.cl.
 • 2.- Antre nan paj Bank anliy. (Banca en línea)
 • 3.- Ntre Nif ou, kòd ki nan anvlòp la, epi klike sou OK.
 • 4.- An ka yo ta solisite, reponn kesyon sekirite yo, epi klike "OK".
 • 5.- Nan "Modpas aktyèl" (Clave actual), antre kòd ki gen nan anvlòp la.
 • 6.- Nan "Nouvo Modpas la" (nueva clave) antre nouvo kòd sekrè ou kreye a. Nouvo modpas ou a dwe gen omwens 3 nimewo ak 3 lèt ladann.
 • 7.- Antre nouvo Modpas ou epi klike sou “Ok”.

Pou fè transfè pou twazyèm pati sou entènèt, anplis modpas entènèt la, li nesesè pou genyen kat transfè a.

Mande li nan ServiEstado oswa nan nenpòt sikisal Sèvis Kliyantèl BancoEstado.

Kòman m ka genyen yon sèl modpas entènèt

Pou ou gen yon sèl modpas Entènèt asire w, ou genyen aktive kòd sa yo:

 • 1.- Modpas entènèt CuentaRut. (Tchèk)
 • 2.- Modpas entènèt lòt pwodwi yo. (Tchèk)
 • 3.- Modpas telefonik lòt pwodwi yo. (Tchèk)

Apresa, ou dwe swiv etap sa yo:

 • 1.- Rele nan 600 200 7000. Antre nan Nif ou, si li fini pa K, ranplase l pa nimewo 1.
 • 2.- Antre kòd Telefónik lòt pwodwi ou yo.
 • 3.- Chwazi Opsyon 4 "CuentaRUT".
 • 4.- Chwazi Opsyon 2 " Wè CuentaRUT" ansanm ak lòt pwodwi ou yo.
 • 5.- Antre Modpas entènèt CuentaRUT la epi koupe l.

Pou plis enfòmasyon, rele nou dirèkteman nan 226704633