• CuentaRUT

CuentaRUT

La ou gen aksè a sèvis miltip yon fason senp e gratis

Deskripsyon

Nou prezante w CuentaRUT la. Yon kont kote ou kapab ekonomize lajan ou yon fason asire. Li pa koute okenn frè pou ouvè li, ni antretyen ak yon sèl kondisyon se gen kat idantite ou ak laj yo mande a.

Avèk CuentaRUT la ou gen aksè a sèvis miltip yon fason senp e gratis:

 • Pegeltueayu CuentaRUT. Tvfaci CuentaRUT mew elkvnuaymi mi rag ñamnual.
 • Peye acha ou yo nan magazen epi nan sant komèsyal avèk Redcompra.
 • Lè w fè acha ak kat la ou ka mande pou yo ba ou lajan kach tou.
 • Transfere lajan epi peye bòdwo ou sou entènèt oswa nan CajaVecina ant kont BancoEstado.
 • Tcheke balans ou ak detay chak mwa yo sou entènèt.
 • Dechaje epi itilize APP PagoRUT la sou selilè ou, pou voye ak resevwa lajan ki sòti nan men kliyan ki gen CuentaRUT yo.
 • Si w ap viv nan zòn nan metwopolitèn ou ka itilize CuentaRUT ou kòm BIP!

Ou kapab tou jwi rabè nan magazen yo ak pwodwi yo nan www.beneficiostarjetas.cl

Kondisyon

Sèlman kondisyon pou genyen CuentaRUT yo se:

 • Chilyen oswa etranje ak kat idantite ki ajou.
 • (Fanm) yo dwe genyen omwens 12 ane epi (gason) yo 14 ane. Pou timoun yo, demand la dwe fèt pa paran yo oswa reprezantan legal timoun nan.

CuentaRUT pa gen okenn kondisyon revni chak mwa, ni okenn antesedan komèsyal.

Frè yo touche pou cuentaRUT yo

Ki frè yo touche pou CuentaRUT la?

 • $ 300 pesos si w retire kòb an efektif nan yon boutik/Caja Vecina, ServiEstado oswa Kès otomatik (ATM)
 • $ 600 pesos si w retire nan Kès Banco Estado yo.
 • $ 300 pesos lè ou transfere lajan pou yon lòt Bank sou entènèt oswa pa APP.
 • $ 100 pesos lè w cheke balans ou nan BancoEstado, ServiEstado, CajaVecina oswa Kès Otomatik yo.
 • E yo pa touche okenn frè pou sa.

Demand

Kòman pou fè demand CuentaRut mwen nan BancoEstado?

 • Vini nan biwo egzekitif nou yo ansanm ak seksyon "Ouvèti CuentaRUT, Sere lajan ak Kat Chilyen", ranpli fòmilè ou resevwa epi remèt li bay ajan egzekitif la ansanm ak kat idantite ou.
 • Ajan egzekitif la ap ba ou dokiman yo ak kondisyon CuentaRUT la. Siyen yo manyèlman oswa atravè ekran yon tablèt.
 • Finalman ajan egzekitif la pral ba ou yon kopi nan dokiman ou siyen yo, Kat CuentaRUT ou ansanm ak Modpas yo pou Kès Otomatik (ATM), Entènèt ak telefòn. Anplis w´ap resevwa tou Kat ki genyen kòd sekrè pou fè transfè sou entènèt.

Enpòtan

Anvan w itilize CuentaRUT ou dwe chanje Kòd sekrè ATM ou, sa ap pèmèt ou itilize CuentaRUT ou a nan CajaVecina ak RedCompra.

Anplis, ou dwe chanje modpas ou sou entènèt la nan bancoestado.cl

Kòman pou mwen aplike pou CuentaRUT mwen sou entènèt?

 • Antre nan www.bancoestado.cl, epi klike sou opsyon pwodwi yo.
 • Demand CuentaRUT.
 • Antre nan bouton, Demand.
 • Yon fenèt ap ouvè sou kondisyon CuentaRUT yo. Epi apre, klike sou Kontinye.
 • Antre done moun ki fè demand la.
 • Si ou se yon minè, manman ou oswa papa ou dwe fè aplikasyon ou a.
 • Yon fwa yo soumèt aplikasyon an sou entènèt, ou ka retire CuentaRUT ou apre 48 èdtan nan biwo BancoEstado oswa ServiEstado ou te chwazi a. Ansanm avè l y´ap ba w kòd sekrè ou yo.

Atansyon Videyo Inivèsèl / CuentaRUT

Paske nou vle ede ou fè lavi ou pi senp, tcheke videyo sa yo ak sèvis prensipal yo dijital nou genyen pou ou