• Voye lajan aletranje

Remesas

A travè ServiEstado, ou ka voye lajan an Ayiti byen vit, san danje epi tarif yo pi bon.

Etap sa yo pèmèt ou konnen kijan pouw voye lajan an

Pou voye lajan Haití, w dwe reyalize sa yo:

 • Antre sou sit www.bancoestado.cl/creole entè nasyonal Oubyen rele nan nimewo sa 226704633 pou resevwa konsèy telefònik. E anregistre donew yo e done benefisyè a pou yon sel fwa.
 • Apresa , nou pral konfime done ou yo ak benefisyè yo kap resevwa lajan an epi nou pral voye ba ou yon repons konfimasyon sou E-mail ou, oswa ou ka tcheke dirèkteman sou fòmile enskripsyon an.
 • Moun ou an ap resevwa kòb la nan 30 minit.
Pou w ka voye lajan , Selman ale nan nenpòt ServiEstado ki pi pre w. Si ou se yon kliyan BancoEstado, ou ka mande pou yo retire kob la sou KONT RUT ou , Elektwonik Checkbook( chequera electronica) oswa Kont Kouran ou,oubyen ou ka pote lajan an efektif (pesos oswa dola).


Orè atansyon ServiEstado

 • Lendi a Vandredi 8:00. Pou rive 19:00
 • Samdi 09:00 pou rive 17:00

Pou plis enfòmasyon rele nan tel: 226704633, orè atansyon an se:

 • Lendi a Vandredi: 08:30 pou rive 19:30
 • Samdi: 09:00 pou rive 14:00.

Nan ka w ta bezwen enfòmasyon oswa asistans pandan yon dimanch oswa yon jou ferye, w kapab rele nan 600 200 7000.

Kondisyon

Ki dokiman wap bezwen?

 • ou dwe gen kanè idantitew ki pa espire
 • ou dwe majè de 18 tan
 • gen konfimasyon done ou yo

Kesyon w ta dwe konnen pou fè transfè nan ServiEstado

Kesyon w ta dwe konnen pou fè transfè nan ServiEstado

Ou kapab voye lajan nan tout rezo Bank ServiEstado yo.
BancoEstado Se validasyon kliyan an ak destinatè yo nou pa jwenn nan Lis Entènasyonal Prevansyon pou Blanchi Lajan/ Finansman Teyorism
Transfè a ap fèt an dola (ameriken).

Transfè a koute, depan plizyè eleman w´ap konnen nan moman w´ap fè transfè a nan ServiEstado; sa w dwe konsidere yo se:

 • Si w dwe achte oswa pa achte dola (a konbyen kòb la chanje)
 • Komisyon w´ap peye sou montan kòb w´ap voye ale a ak montan ak taks
Transfè a ap fèt an dola (ameriken).
Montan maksimòm pou voye chak mwa se 990 dola. Ou deside si w´ap voye bay yon destinatè oswa w´ap distribiye l ant moun ou te anrejistre yo.
Wi, Ou ka genyen jiska 10 moun.
Si yo pa retire kòb la nan yon espas 30 jou, a pati dat ou voye l la, y´ap enfòme w pou w pase retire l nan nenpòt biwo ServiEstado.
Yo p´ap touche pou remèt ou kòb la epi y´ap remèt ou li an dola ameriken.